ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Spiro-Term Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2., cégjegyzékszám: Cg.13-09-211488, a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) honlapjára és webáruházára (www.spiroterm.hu és webshop.spiroterm.hu, a továbbiakban: Honlap) látogató és a Honlapon keresztül vásárló személyek, illetve kapcsolattartóik (a továbbiakban: Érintett vagy Felhasználó) személyes adatainak kezelésére jogszerű, tisztességes és átlátható módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján kerüljön sor.

A Honlap üzemeltetője az Adatkezelő. Az Adatkezelő elkötelezett az Érintett személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a jogszabályi rendelkezések betartására.

Ennek megfelelően a jelen Tájékoztató tartalmazza a Honlapon keresztül megvalósuló adatkezelések célját, jogalapját, a személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá az Érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelésekre az Infotv., illetve a GDPR („General Data Protection Regulation” - Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR.) rendelkezéseit is alkalmazni kell az egyes adatkezeléseknél meghatározottak szerint. Jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelésekre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számvtv.), valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) rendelkezéseit is alkalmazni kell az egyes adatkezeléseknél meghatározottak szerint.

Szolgáltató külön felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni a jelen Tájékoztatóban részletezettek szerint. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Honlap tartalmazhat olyan más honlapokra mutató linkeket, amelyeknek adatkezelési szabályaira a Szolgáltatónak nincs befolyása. Amennyiben e linkek használatával a Felhasználó elhagyja a Honlapot, abban az esetben a személyes adatok kezelésére már az ilyen módon felkeresett internetes oldal működtetőjének adatkezelési szabályai vonatkoznak.

 

A személyes adatok kezelésének alapelvei:

 • Szolgáltató az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • Szolgáltató az adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi („célhoz kötöttség”);
 • Az adatkezelés céljai kizárólag a szükségesre korlátozódik („adattakarékosság”);
 • Az adatkezelés – adatkezelő lehetőségéhez mérten – pontos és naprakész („pontosság”);
 • Az adatok tárolása olyan formában történik, hogy az a szükséges időre korlátozódik („korlátozott tárolhatóság”);
 • Az adatkezelés oly módon történik, hogy a személyes adatok megfelelő biztonsága biztosítva legyen („integritás és bizalmas jelleg”).

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 

1. ADATKEZELÉS

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a Honlapon történő vásárlás előzetes regisztrációhoz kötött. Szolgáltató a Honlapon keresztül kizárólag az üzleti partnerei által kereskedelmi, forgalmazási célból megrendelt termékeket értékesít. Magánszemélyek (fogyasztók) részére történő regisztráció és megrendelés leadása a Honlapon nem lehetséges.

Fentiekből eredően a Szolgáltató (amennyiben az Érintett nem egyéni vállalkozó) elsődlegesen nem természetes személyekhez kötődő adatokat kezel (a képviselők és kapcsolattartók személyén kívül). E nem természetes személyek adataira jelen, személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató nem alkalmazandó, az kizárólag természetes személyek esetében értelmezhető.

1.1 Megrendelői adatok

A Honlapon történő vásárlással az Érintett elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). Az ÁSZF a Szolgáltató Honlapján elérhető. 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

A szolgáltatás illetve megrendelés teljesítése, a számla kiállítása és a számviteli kötelezettség teljesítése

A szolgáltatással illetve megrendeléssel kapcsolatos adatok tekintetében:

Ekertv. 13/A.§ (3) bekezdése, érintett hozzájárulása, a Szolgáltató által kötött szerződés teljesítése.

A számla kiállítása és megőrzése tekintetében:

Számvtv.  169.  § (2) bekezdése

Vásárlás, számlázás: név, cím, szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára, számla azonosítószáma, dátum

Megrendelés: telefonszám, email cím

Vásárlás tekintetében: 5 év

Számla tekintetében: 8 év

 

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy a fent megjelölt, vásárláshoz és számla kiállításhoz szükséges adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában terméket értékesíteni, illetve szolgáltatást nyújtani az Érintett részére.

Adattovábbítás

Bankkártyás fizetés jelenleg a weboldalunkon nem elérhető!

Igénybevett adatfeldolgozó

Név

Elérhetőség

Adatfeldolgozói feladat

Marketbau-Remeha Kft

info@remeha.hu

Számlázási szolgáltatások

Tax-Pert Kft.

info@taxpert.hu

Könyvelési szolgáltatások

 

Adattovábbítás szállítás esetén

Szállítás igénybevétele esetén a megrendelés, valamint a Megrendelő adatai az Adatkezelő szállítást végző szerződéses partnerei részére továbbításra kerülnek.

Adattovábbítás címzettje

Továbbított adatok

Adattovábbítás jogalapja

FedEx Express International B.V.

Érintett neve, azonosítója, címe, telefonszáma, e-mail címe; termék megnevezése, mennyisége, vételára, számla azonosítószáma, dátum

Érintett hozzájárulása

 

1.2. Felhasználói adatkezelés (Regisztráció)

A Felhasználó a Honlap használatával, regisztrációt követően veheti igénybe a Szolgáltató egyes szolgáltatásait. A Honlapon keresztül történő regisztrációval az Érintett elfogadja a Szolgáltató ÁSZF-jét. Az ÁSZF a Szolgáltató Honlapján elérhető. 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

A vásárlás, megrendelés iránti igény feladása a Honlapon keresztül

A számla kiállítása és a számviteli kötelezettség teljesítése

Regisztráció vonatkozásában: Érintett hozzájárulása

A vásárlással, megrendeléssel kapcsolatos adatok tekintetében, valamint a számla kiállítása és megőrzése tekintetében az 1.1. pontban rögzítettek irányadók

Regisztráció vonatkozásában: Név, email cím, számlázási, szállítási cím, telefonszám, felhasználónév, jelszó

Vásárlás, megrendelés, számlázás tekintetében az 1.1. pontban rögzítettek irányadók

 

Regisztráció vonatkozásában az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig,

Vásárlás és számlázás tekintetében az 1.1. pontban rögzítettek irányadók

 

A megadott személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását a Felhasználó bármikor jogosult kérni a megadott elérhetőségeken.

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a fent megjelölt, a Honlapon történő regisztrációhoz szükséges adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában terméket értékesíteni illetve szolgáltatást nyújtani a Felhasználó részére.

A Szolgáltató ezúton kéri a Felhasználót, hogy a regisztráció, illetve az esetleges megrendelések során ügyeljen az adatok pontos és hibátlan feltüntetésére, az ezekből eredő késedelmekért, teljesítési hibákért és nehézségekért a Szolgáltató semmilyen nemű felelősséget nem vállal, ilyen irányú felelősségét kifejezetten kizárja. A Szolgáltató arra kéri az Érintettet, hogy amennyiben hibát észlel az általa már korábban feltüntetett adatok körében, azonnal módosítsa azt a bejelentkezés után a https://webshop.spiroterm.hu/adatvaltoztatas oldalon, folyamatban lévő megrendelés esetén pedig haladéktalanul értesítse a Szolgáltató ügyfélszolgálatát az alábbiakban megadott elérhetőségek valamelyikén.

Szolgáltató kéri a Felhasználót, hogy a regisztráció során választott jelszavát gondosan őrizze meg, illetéktelen személyek számára ne adja meg, illetve ne tegye hozzáférhetővé. A Szolgáltató semmilyen nemű felelősséget nem vállal azon esetekért és az ezekből származó esetleges károkért, ha a Felhasználó elfelejti jelszavát, vagy ha a jelszó illetéktelen személyek számára nem a Szolgáltató felróható magatartása következtében hozzáférhetővé válik.

Igénybevett adatfeldolgozó

Név

Elérhetőség

Adatfeldolgozói feladat

Tárhely.eu

support@tarhely.hu

webshop szolgáltatások

Tárhely.eu

support@tarhely.hu

informatikai, tárhely szolgáltatások

 

1.3.     Egyéb adatkezelések

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

1.4. Cookie-k (Sütik)

Tudnivalók a cookie-k Honlapon való alkalmazásával, és annak előnyeivel kapcsolatban.

A felhasználói élmény javítása érdekében más webhelyekhez hasonlóan Adatkezelő a Honlapon cookie-kat használ. A cookie-k a számítógépen, táblagépen vagy mobiltelefonon a webhelyek böngészése során elmentett kisméretű szövegfájlok.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Adatkezelő a cookie-kat a következő célból használja:

 • A webhely látogatók elvárásainak megfelelő működtetése.
 • Annak megelőzése, hogy a webhely felkeresésekor minden alkalommal be kelljen jelentkezni a tagoknak és vásárlóknak szóló részekbe.
 • Beállítások megjegyzése a látogatások alkalmával.
 • A webhely biztonságának és sebességének fokozása.
 • Webhely testreszabása a szükséges információ elérésének meggyorsítása érdekében.
 • Webhely folyamatos fejlesztése és javítása.
 • Hatékonyabb marketingtevékenység elősegítése.

Adatkezelő a cookie-kat a következő célokra nem használja:

 • Személyazonosításra alkalmas adatok gyűjtése (a felhasználó kifejezett hozzájárulásának hiányában).
 • Bizalmas adatok gyűjtése (a felhasználó kifejezett hozzájárulásának hiányában).
 • Adatok továbbadása reklámtevékenységet végző cégeknek.
 • Személyazonosításra alkalmas adatok továbbadása külső félnek.
 • Értékesítési jutalék kifizetése.

A webhely működéséhez szükséges cookie-k (saját cookie-jaink).

A webhely működtetésén kívül Adatkezelő a cookie-kat a következő célból használja:

 • Bejelentkezési állapot meghatározása.
 • Keresési beállítások megjegyzése.
 • Nyelvbeállítások megjegyzése.
 • Használati feltételek elfogadásának meghatározása.
 • Webhelyhez fűzött megjegyzések lehetővé tétele.
 • Webhely tartalmának a látogatók igényei szerinti kialakítása.
 • Annak tárolása, hogy feltettünk-e már bizonyos kérdéseket felhasználóinknak (pl. visszautasították alkalmazásunk használatát vagy nem kívántak részt venni egy felmérésben).

Bizonyos cookie-k már a használatuk engedélyezése előtt is aktiválódnak. Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy szeretné ezeket vagy akár a már engedélyezetteket kikapcsolni, akkor az alábbi linkeken részletes útmutatást találhat ehhez:

Google Chrome böngészőhöz:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Microsoft Edge böngészőhöz:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Internet Explorer böngészőhöz:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox böngészőhöz:

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Opera böngészőhöz:

http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése.

2. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre annak érdekében, hogy az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon.

3. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Spiro-Term Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.

cégjegyzékszám: Cg.13-09-211488

nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

e-mail cím: info@spiroterm.hu

telefon: 06-23-502-180

 

Jelen adatkezelési tájékoztató szerint kezelt adatok feldolgozását Adatkezelő, illetve Adatkezelő szerződéses Adatfeldolgozója végzi.

 

4. AZ ADATKEZELŐ ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE

Adatkezelő az általa végzett adatkezelésekről a GDPR rendelettel összhangban adatkezelési nyilvántartást vezet. Az Adatkezelő megkeresés alapján a NAIH részére a nyilvántartást rendelkezésére bocsátja.

5. ÉRINTETT JOGAI

5.1 Általános rendelkezések

Jelen Tájékoztató tartalmazza az Érintett személyes adataival kapcsolatos információkat. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta személyazonosságát. Amennyiben a Szolgáltatónak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 1 hónappal meghosszabbítható.

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint az Érintett jelen Tájékoztatóban foglalt jogorvoslati lehetőségeiről.

5.2 Érintett jogai az adatkezelésekkel kapcsolatban

5.2.1 Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz, valamint a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jelen Tájékoztatóban foglalt információkhoz hozzáférést kapjon.

5.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve – figyelemben véve az adatkezelés célját – azok kiegészítését kérje.

5.2.3 A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 1. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és vele szemben nincsen jogvita, vagy eljárás, vagy nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;
 2. a személyes adatait jogellenesen kezelték;
 3. a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 4. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő ajánlásával kapcsolatosan került sor.

 

A személyes adatot törölni kell, ha:

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

       aa) az Infotv. 4. §-ában rögzített alapelvekkel ellentétes,

ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,

ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy

       ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a NAIH vagy a bíróság elrendelte, vagy

d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjábai szerint az adatkezelés korlátozására meghatározott időtartam eltelt.

 

5.2.4   Értesítési kötelezettség

A Szolgáltató – lehetősége szerint – minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére a Szolgáltató tájékoztatja e címzettekről.

5.2.5   A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból jogszabály szerint tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

5.2.6   Adatvédelmi incidens

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az alábbi információkat és intézkedéseket: (i) tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és elérhetősége; (ii) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; (iii) a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: (i) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták; (ii) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; (iii) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

6. FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

Az Érintett, aki a GDPR megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Szolgáltatótól vagy a jelen Tájékoztatóban megjelölt más adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult, a következményi károk kizárásával.

Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problémája van, forduljon a Szolgáltatóhoz a megjelölt elérhetőségeken.

Amennyiben az Érintett a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a NAIH-nál tájékoztatást kérjen jogaival kapcsolatban, továbbá jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezzen vagy az adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérje az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 061-391-1400 Fax: 061-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Az adatkezelésből, adatfeldolgozásból eredő jogvitára egyebekben a magyar jog, a bírósági eljárásra pedig a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos hatáskörrel, és illetékességgel.   

7. TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Jelen Tájékoztatót a Szolgáltató jogosult egyoldalúan a jövőre nézve módosítani.

Budaörs, 2022.

 

Spiro-Term Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 

 

Kiemelt Termékek