FORGALMAZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 

Üdvözöljük a Spiro-Term Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2., cégjegyzékszám: Cg.13-09-211488, továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.spiroterm.hu és webshop.spiroterm.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap vagy Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő partnerei (továbbiakban: Forgalmazó vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit, a regisztráció, a Webáruházon keresztül történő vásárlás folyamatára és a Webáruház egyéb szolgáltatásai igénybevételének feltételeire vonatkozó szabályokat, illetve a Forgalmazó egyes jogait és kötelezettségeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató

1. Alapvető rendelkezések

Felhívjuk a Honlapra látogatók figyelmét, hogy a Webáruházban történő vásárlás kizárólag a Szolgáltató viszonteladói, nagy- illetve kiskereskedői részére van fenntartva. Jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató eladja és kiszállítja a Forgalmazónak az általa kereskedelmi célból megrendelt termékeket, amelyeket a Forgalmazó kizárólag kis-, illetve nagykereskedelmi forgalmazás keretében értékesíthet. Szolgáltató jogosult az egyéb, különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztói megrendeléseket visszamondani, azoktól indokolás nélkül elállni.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató, mint eladó által kötött adásvételi, termékforgalmazási, egyéb nagy- és kiskereskedelmi szerződések, valamint ilyen tárgyú szerződések létrehozására irányuló együttműködési megállapodások, illetve ilyen tárgyú megrendelések részét képezi.

A Webáruház a Szolgáltató által üzemeltett és meghatározott tartalommal rendelkező honlap, melyen a Felhasználók tájékozódhatnak a Szolgáltatóról, a Szolgáltató termékeiről és szolgáltatásairól, azok áráról és egyéb díjairól, a Webáruházba történő regisztrációról és a vásárlás menetéről. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlap egyes szolgáltatásainál elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar. 

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.  

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

2.    A szolgáltató

Név: Spiro-Term Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-211488
Nyilvántartó bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 29164547-2-13
Bankszámla: 10800007-00000000-15416009
E-mail cím: info@spiroterm.hu
Telefonszám: 06 23 502 180
    

3.    Felhasználási feltételek

3.1. A Webáruház használatával kapcsolatos alapvető rendelkezések

A jogviszony során sem Szolgáltató, sem Forgalmazó nem minősül kizárólagos szállítónak, illetve forgalmazónak.  Forgalmazó a Webáruházból megrendelt termékeket kizárólag kereskedelmi célból vásárolhatja meg, ezáltal Forgalmazó egyik esetben sem minősül fogyasztónak.

Forgalmazó köteles a megrendelt termékek értékesítésével kapcsolatban alkalmazandó jogszabályi előírásoknak – ideértve különösen az elektronikus kereskedelemre irányadó és a fogyasztóvédelmi magánjogi, valamint közigazgatási szabályokat is – folyamatosan megfelelni, a forgalmazáshoz szükséges engedélyeket beszerezni. Forgalmazó köteles a megrendelt termékek jó hírnevét megóvni.


3.2.    Felelősség


Felhasználó a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Webáruházban feltüntetett képek helyenként illusztrációk. Mivel a termék képei digitalizált formában kerülnek fel a Honlapra, ezért a színek a valóságban eltérőek lehetnek.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

A Felhasználók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Webáruház egyes oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Webáruház felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó eláll a vásárlástól, vagy ha a Szolgáltató a Felhasználó jogsértő magatartása vagy az ÁSZF megsértése miatt törli a Felhasználót. 

A termék helytelen telepítése és nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért a Szolgáltató nem felelős. Amennyiben a Felhasználó a telepítéshez segítséget szeretne,  vagy pontosabb műszaki tájékoztatást kérne, kérjük keresse fel a Szolgáltató ügyfélszolgálatát. A leírásokban történő elírásokért  a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.3.    Szerzői jogok, védjegyoltalom

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi, illetve védjegyoltalom jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruház felületén, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást), védjegyeknek. 

A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Webáruház  felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.spiroterm.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott körben kezelheti és felhasználhatja. 

4.    A honlapon történő vásárlás

4.1. Regisztráció

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruházban a megrendelés leadása és a vásárlás előzetes regisztrációhoz kötött, mely regisztrációt a Szolgáltató végzi el a szerződött partnerei részére. Nem szerződött partner a webáruház használatára nem jogosult!

Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan személy hozzájutott vagy hozzájuthatott, köteles a jelszavát haladéktalanul megváltoztatni. Ha feltételezhető, hogy jogosulatlan személy a Felhasználó jelszavával bármilyen módon visszaél, a Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.2.    Megrendelés

A Webáruházban megjelenített termékek szállítással vagy személyes átvétellel rendelhetőek meg.

A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

A  Felhasználó regisztrációt követően megrendelést adhat le a Webáruházban eladásra meghirdetett termékekre vonatkozóan. Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Felhasználó a kezdő oldalon található termékkategóriák segítségével szűkíteni tudja a termékek körét illetve a kereső mezőbe beírva a termék megnevezését, szűrni tud a Webáruházban elérhető termékek között.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba rakom” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába. Ha a Felhasználó kiválasztotta a megrendelni kívánt terméket, akkor a képernyő jobb felső menüjében a Kosár ikonra, majd a Kosár megtekintése gombra kattintva tudja megtekinteni a kosárba helyezett termékek listáját. Ezen a felületen a Felhasználó módosítani tudja kosarának tartalmát, lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is ezen a felületen tud változtatni, a mennyiség pontos beírásával.

Amennyiben a Felhasználó nem kíván tovább válogatni a termékek között, a "Tovább a pénztárhoz" gombra kattintással folytathatja a megrendelés folyamatát vagy tovább nézelődhet a Webáruházban, a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva. A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintást követően megjelenő felületen Felhasználó megadhatja a szükséges adatokat, majd ezután a Felhasználó választani tud a fizetési módok között. Ha választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül, akkor a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja véglegesen elküldeni megrendelését a Szolgáltató részére.

Szolgáltató a Webáruházban leadott megrendeléseket egyedi azonosító számmal látja el. A rendelésszámot a Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben, a számlán és a szállítólevélen feltünteti. A megrendelések beazonosítása a rendelésszám alapján történik.

4.3.    Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím). 

4.4.    Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget, a fizetési formát és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának NEM minősül, Érvényes szerződés Szolgáltató és Felhasználó között a végleges Megrendelés visszaigazolással jön létre!

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt a végleges Megrendelés visszaigazolás kiküldéséig kell jeleznie a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

4.5.    Termék ára

A Webáruházban feltüntetett termékek árát a Szolgáltató határozza meg. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor – a jövőre nézve – megváltoztassa a termékek vételárát. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már teljesített vásárlásokra.

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A kiszállítási díj meghatározása a kereskedelmi szerződés rendelkezik. 

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Amennyiben a Szolgáltató a tőle elvárható gondosság ellenére a Webáruházban hibás árat tüntet fel a termék mellett, és a termék ára annak általánosan elfogadott ártól lényegesen eltér, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni. A Szolgáltató ebben az esetben felajánlja a Felhasználó részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a Felhasználó ezzel a lehetőséggel nem él, úgy a Szolgáltató elállhat a szerződéstől.

4.6.    Fizetési módok

- Banki átutalás:  

Banki átutalás esetén elkészítjük a rendelést, a Felhasználót előre fizetési kötelezettség nem terheli. Szerződött partnereink a szerződés szerint teljesítik a megrendelés összegének kiegyenlítését. Nem szerződött ügyfeleink esetekben a megrendelés véglegesítése után díjbekérő készül, amelyet továbbítunk a megrendelés során közölt e-mail címre. A megrendelés összegét a Spiro-Term Kft. alábbi bankszámlaszámára szükséges utalni:

Számlatulajdonos: Spiro-term Kft
Számlaszám: 10800007-00000000-15416009

Számlavezető bank:Citibank Budapest Zrt.
IBAN: HU48 108000070000000015416009

Swift kód: CITIHUHX

 

4.7.    Számla 

Szerződött partnereink a szerződésben rögzítettek szerint, a megrendelés teljesítését követő 8 napon belül kapják kézhez számlájukat. Egyéb esetekben a díjbekérő alapján átutalt összeg beérkezését követően előlegszámla, majd a megrendelés teljesítését követően 8 napon belül végszámla készül.

4.8.    Szállítás 

A Honlapon leadott rendelések kiszállításához a Szolgáltató szállítási partnercégeket és futárszolgálatokat alkalmaz, melyért - amennyiben a rendellési limit összegét a visszaigazolt összeg nem éri el (kedvezményekkel csökkentetten 150eFt alatt, kivétel kazánok) - külön díjat számolhat fel. 

Forgalmazó köteles szállítási címként olyan címet megadni, ahol a szállítási időben folyamatosan biztosított a megrendelt termékek átvétele.

Amennyiben a Felhasználó a szállítási időpontban nem biztosítja a termékek átvételét, vagy a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele bármely egyéb okból meghiúsul, a szállító értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a szállítónál/futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A szállító/futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását. 

Újbóli kiszállításra akkor kerül sor, ha az első kiszállítás nem a Felhasználó által jóváhagyott, előzetesen egyeztetett időben történt és emiatt az 1. kiszállítás meghiusúlt.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Felhasználó a szállító/futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával Forgalmazó tehát elismeri, hogy az átvett termékek mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelelnek a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). 

Ha a Forgalmazó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Forgalmazó saját fuvareszközével történő szállítás esetén a kárveszély a Forgalmazó megbízottjának történő átadásakor száll át. Ez esetben a teljesítés helye a Szolgáltató raktára.

4.8.1.    Szállítási költségek

A kiszállítási díj meghatározásáról a kereskedelmi szerződés rendelkezik. 

4.8.2.    Szállítással, szállítási határidővel kapcsolatos egyéb rendelkezések

Szolgáltató kizárólag a megrendelt termékek szállítási partnernek történő átadásra vállal felelősséget. A szállítónak történő átadás maximális határideje 3 munkanap.

Ha a Szolgáltató átmeneti készlethiánya miatt késedelembe eshet, akkor haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót a teljesítés várható időpontjáról. Amennyiben Felhasználó ezt az időpontot nem tudja elfogadni, jogosult a szerződéstől elállni.

Forgalmazó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Webáruházban leadott megrendelést minden esetben csak az aktuális raktárkészlete erejéig tudja teljesíteni.

4.8.3.    Külföldi szállítás

Szolgáltató kizárólag Magyarországi belföldi címre szállít ki, ahol személyes átvétel lehetséges. Külföldi szállítás nem lehetséges, ahogyan postafiókra való szállítás sem.

5.    Szavatosság

5.1.    Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a Szolgáltatóval. 

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5.2.    Jótállás

Jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásra nem vonatkoznak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései, azonban a Szolgáltató egyes termékek tekintetében a gyártó által biztosított és önként vállalt jótállást biztosíthat, melynek időtartama minden esetben a termék mellett feltüntetésre kerül.

5.3.    Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

Szavatossági, jótállási igényeit Felhasználó a Szolgáltató elérhetőségén érvényesítheti.

6.    Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása, megszüntetése

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult bármikor megszüntetni, illetve Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását egyoldalúan, indokolási kötelezettség nélkül felfüggeszteni illetve megszüntetni. A szolgáltatás és az ÁSZF megszüntetése a megszüntetést megelőzően leadott megrendelések ÁSZF szerinti teljesítését nem érinti.

7.    Egyéb rendelkezések, tulajdonjog fenntartása

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Webáruház folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A Szolgáltató jogosult a Honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, email vagy az internet terheltségéből, meghibásodásából vagy a nem megfelelő működéséből adódnak. A megrendelés lebonyolítására szolgáló eszköz (pl. mobiltelefon, számítógép) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, valamint az internetes bankkártyás fizetés ellenértékeként a Felhasználó előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója, bankja díjat számíthat fel.

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.


Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.05.01
Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: ÁSZF

2022. Budaörs, február